แจ้งบริการ/ร้องเรียน

หรือติดต่อสานักงานใหญ่ [Alternatively, you can contact Modern Air Headquater at]
โทร 02-933-5500
• แผนกบริการ (ต่อ 1) [Customer service Press 1]
• บริการติดตั้ง (ต่อ 2) [Installation / Delivery Service Press 2]
• ลูกค้าสัมพันธ์ (ต่อ 6) [Customer relations Press 6]
เวลาทำการ : 8.00 - 17.30 น. [Office hours : 8:00 – 17:00]

 

รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB