Panasonic Healthy Nanoe Inverter (CS-KU_XKT)

Attribute:

Panasonic Healthy Nanoe Inverter (CS-KU_XKT)

8,699 BTU (2,860 - 9,890). #5 11,900 BTU (3,480 - 13,600). #5 17,700 BTU (3,750 - 18,400). #5 20,923 BTU (3,820 - 24,500). #5**

Share

Share