CENTRAL

โชว์รูมโมเดิร์นแอร์
เซ็นทรัลบางนา พลาซ่า (ชั้น 5)
ใกล้ลิฟท์แก้ว หน้าโบว์ลิ่ง

 086 605 3361, 092 784 7735

โชว์รูมโมเดิร์นแอร์
เซ็นทรัลพระราม 2 พลาซ่า (ชั้น 3)
ตรงข้ามธนาคารทหารไทย
085 212 6661, 095 501 8139
โชว์รูมโมเดิร์นแอร์
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 3 (ชั้น 3)
โซนโมบาย
 087 809 1966, 093 289 8298
โชว์รูมโมเดิร์นแอร์
เซ็นทรัลรามอินทรา พลาซ่า (ชั้น 3)
ติดบันไดเลื่อน
 081 208 1287, 062 368 2535
โชว์รูมโมเดิร์นแอร์
เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ (ชั้น 4)
โซนธนาคาร
083 008 3376, 086 407 0094
โชว์รูมโมเดิร์นแอร์
เซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า (ชั้น 3)
ใกล้ทรูช็อป
 088 653 7630, 098 952 3246
โชว์รูมโมเดิร์นแอร์
เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9 พลาซ่า (ชั้น 4)
โซนไอที ติดบันไดเลื่อน
089 213 5808, 083 094 6536

โชว์รูมโมเดิร์นแอร์
เซ็นทรัลเวสเกต (ชั้น 2)
ติดจุดจอดรถโซนสีน้ำเงิน
 062 169 9968, 099 224 3521

Modern Air Showroom
Central Plaza Mahachai branch (2nd Floor)
Located in IT zone
 091 776 5023, 061 279 5762